visual

Waarom een specifieke garantieregeling voor de creatieve sector?

Om het concurrentievermogen en de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemers te verbeteren, ontwikkelde de Europese Commissie binnen het programma voor het concurrentievermogen van bedrijven en MKB (COSME) een algemene garantiefaciliteit. Tegelijkertijd stelt de Commissie voor de creatieve sector een specifiekegarantiefaciliteit voor. Onder andere de Nederlandse regering vraagt zich af of de creatieve industrie van een dergelijk andere aard is dat zo’n specifieke garantiefaciliteit gerechtvaardigd kan worden. Naar de mening van STOMP (Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten) en NVPI is dat zondermeer het geval. 

In de verschillende disciplines van de creatieve industrie wordt een vergelijkbaar productieproces en businessmodel gehanteerd. Daarbij is kennis en talent altijd het startpunt, dat na intensieve ontwikkeling leidt tot productie, distributie en exploitatie van het creatieve product. Dat kan een film, een game, een album of een televisie-programma zijn, maar ook een modecollectie. Het werk is reproduceerbaar, wat specifieke eisen stelt aan de verspreiding en het businessmodel. Voor de productie van creatief werk zijn investeringen nodig. Producenten trekken financiering meestal op projectbasis aan; de investering wordt terugverdiend uit de exploitatie van het werk. De sector werkt met culturele content, maar met een economisch businessmodel.

Financiële instellingen zijn onvoldoende bekend met deze kenmerken, de waarde van intellectuele eigendomsrechten en de terugverdientijden en risicoprofielen van leningen aan de creatieve sector. De kredietaanvraag voor een baanbrekende audiovisuele productie – die vooral een niet tastbare waarde heeft - wordt daardoor aan dezelfde criteria getoetst als die voor een winkel of een timmerbedrijf met een inventaris, voorraad en andere tastbare zaken. Dat betekent dat de meeste aanvragen van creatieve en culturele ondernemers worden afgewezen, enkel en alleen omdat er geen sprake is van materiële activa. Dat zal met COSME niet anders zijn.

De specifieke garantiefaciliteit voor de creatieve sector gaat echter een stap verder dan alleen maar het afdekken van de risico’s van de financiële instellingen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de expertise ten aanzien van de creatieve sector bij de financiële instellingen, waardoor het voor kleine- en middelgrote creatieve bedrijven op termijn niet moeilijker meer zal zijn om voldoende financiering te krijgen dan voor andere MKB-ondernemingen. Dit is een cruciaal verschil met COSME. Er bestaat overigens veel belangstelling vanuit de financiële sector voor de garantiefaciliteit. 

De beoogde specifieke regeling heeft dus een langetermijneffect op het oplossen van het financieringsvraagstuk voor de creatieve en culture sector en maakt het bedrijven en organisaties in die sector nog beter mogelijk om zonder aanspraken op subsidies te opereren, terwijl een algemene regeling voor de creatieve en culturele sector feitelijk niets verandert.

Gepubliceerd op: 18 april 2012