visual

De belangrijkste vragen en antwoorden in het downloaddebat

NVPI heeft met veel belangstelling kennis genomen van de discussie in de Commissie Veiligheid en Justitie over de plannen van het kabinet om het downloaden van evident illegaal materiaal onrechtmatig te verklaren. Deze discussie wordt woensdag 7 december voortgezet. Hieronder geeft NVPI antwoord op de belangrijkste vragen die bij de commissie leven en wordt een aantal misverstanden rechtgezet.

Waarom moet downloaden van evident illegaal materiaal onrechtmatig worden verklaard?
Om de legale markt verder te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk het illegaal aanbod de pas te kunnen afsnijden. De markt voor het illegale aanbod beïnvloedt de markt voor het legale aanbod in serieuze mate. Het belangrijkste is dat er substitutie optreedt, waardoor er een omgeving van oneerlijke concurrentie ontstaat waar legale start-ups en innovatieve ondernemende activiteiten niet tot bloei kunnen komen.

Maar om het aanbod aan te pakken hoeft downloaden toch niet onrechtmatig te zijn?
Een arrest van het Gerechtshof Den Haag bepaalt dat het faciliteren en stimuleren van downloaden uit illegale bron geoorloofd is omdat privé-kopiëren vanaf een evident illegale bron is toegestaan. Bovendien is de rechter van mening dat achter internetconsumenten aangaan minder verstrekkend is dan het laten blokkeren door een acces provider van een onrechtmatig verklaarde site als The Pirate Bay. Dit is onwenselijk en staat haaks op wat de regering, de Tweede Kamer én de rechthebbenden voorstaan. Als de door de regering voorgestelde maatregelen echter uitblijven vindt de rechter dus dat de focus moet worden verlegd naar het aanpakken van individuele consumenten die uploaden. Bij de door het kabinet voorgestelde aanpak van downloaden uit evident illegale bron hoeven consumenten echter in beginsel niets te vrezen omdat downloaden de facto met rust wordt gelaten tenzij de consument expliciet weet dat de bron illegaal is.

Maar BREIN is toch al heel succesvol in het bestrijden van illegaal aanbod?
Dat klopt. Er is echter een duidelijke ontwikkeling gaande waarbij sites en diensten zich in toenemende mate richten op het faciliteren van uitsluitend het downloaden van illegaal aanbod, in plaats van (ook) op het uploaden. Zo proberen zij onder aansprakelijkheid uit te komen. Dat kan alleen gestopt worden door het downloaden van illegale bron expliciet onrechtmatig te verklaren.

Welke garanties zijn er te geven dat consumenten en hun privacy beschermd zijn?
De privacy van de consument zal te allen tijde door de rechter worden afgewogen tegen de belangen van de rechthebbenden. Afgifte van persoonsgegevens zal in overeenstemming moeten zijn met de voorschriften uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat geldt dus óók voor de manier waarop gegevens van gebruikers worden verzameld.

Maar consumenten worden wel gecriminaliseerd door deze maatregel!
Het is al vijftien jaar lang niet toegestaan om voor eigen gebruik kopieën van games en software te maken. Dat heeft niet geleid tot meer rechtshandhaving en criminalisering van consumenten.

In landen waar downloaden al onrechtmatig is, doet de markt het niet beter!
Dat is niet correct. Het omzetaandeel uit ‘digitaal’ is in Europa gemiddeld 27%.In de VS is het zelfs bijna 50%. De Nederlandse markt blijft met 9% significant achter, terwijl er in Nederland méér legale online aanbieders van muziek zijn dan in de VS (33 vs. 23).

Maar rechthebbenden kunnen ook worden gecompenseerd met een vergoedingenstelsel, zoals de thuiskopie?Het onrechtmatig maken van downloaden uit illegale bron holt dat juist uit!
Dat is niet correct. De thuiskopieheffing compenseert rechthebbenden voor het feit dat het consumenten is toegestaan om voor eigen gebruik kopieën uit legale bron te maken. Die situatie blijft in het voorstel van de regering gewoon bestaan en rechthebbenden horen daarvoor vergoed te worden. Een dergelijke vergoeding zal voor artiesten en auteurs echter nooit het inkomen uit normale digitale exploitatie – zoals downloads, e-books en streams - van hun werk kunnen evenaren, en het is nu juist die normale exploitatie die ernstig te lijden heeft onder het illegale aanbod.

 

Gepubliceerd op: 05 december 2011